A Thin Man - کابرایەکی لاواز


 A Thin Man

Richard is a light eater. He doesn't eat much. He isn't a heavy eater. He eats a light breakfast, a light lunch, and a light dinner. Richard is not fat. He is thin. He will always be thin, because he is a light eater. He eats a bowl of cereal for breakfast. He eats a bowl of cereal with milk. He eats a sandwich for lunch. Sometimes it's a fish sandwich. He likes fish. He eats rice and vegetables for dinner. All he eats for dinner is rice and vegetables. He will never get fat.

Reference: www.rong-chang.com

کابرایەکی لاواز

ڕیچارک کەمخۆرە. ئەو زۆر ناخوات. ئەو زۆرخۆر نیە. ئەو نانێکی بەیانی سوک، نیوەڕۆیەکی سوک، وە نانێکی ئێوارەی سوک دەخوات. ڕیچارد قەڵەو نیە. ئەو لاوازە. ئەو هەمیشە لاواز دەبێت، چونکە کەمخۆرە. ئەو دەورییەک چێشت دەخوات وەک نانی بەیانی. ئەو دەورییەک چێشت دەخوات لەگەڵ شیر. ئەو ساندەویجێک دەخوات بۆ نانی نیوەڕۆ. هەندێکجار ساندەویجێکی گۆشت ماسی یە. ئەو حەزی لە گۆشت ماسی یە. ئەو برنج و سەوزە دەخوات بۆ نانی ئێوارە. ئەو تەنها برنج و سەوزە دەخوات بۆ نانی ئێوارە. ئەو هەرگیز قەڵەو نابێت.

---- -

ə θɪn mæn

rɪtʃəd z ə laɪt iːtə. hi dʌznt iːt mʌtʃ. hi ɪznt ə hevi iːtə. hi iːts ə laɪt brekfəst, ə laɪt lʌntʃ, ənd ə laɪt dɪnə. rɪtʃəd z nɒt fæt. hi z θɪn. hi wl ɔːlweɪz bi θɪn, bɪkɒz hi z ə laɪt iːtə. hi iːts ə bəʊl əv sɪərɪəl fə brekfəst. hi iːts ə bəʊl əv sɪərɪəl wɪð mɪlk. hi iːts ə sænwɪdʒ fə lʌntʃ. sʌmtaɪmz ɪts ə fɪʃ sænwɪdʒ. hi laɪks fɪʃ. hi iːts raɪs ənd vedʒɪtəbl̩z fə dɪnə. ɔːl hi iːts fə dɪnə z raɪs ənd vedʒɪtəbl̩z. hi wl nevə ɡet fæt.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:40:00 AM

Viewed: 1825
Back to Articles