A Piece of Paper - پارچە کاغەزێک


 A Piece of Paper

Jimmy dropped a piece of paper on the floor. He bent over and picked it up. He folded the piece of paper in two. He put it on the table. He picked up a pencil. He wrote a phone number on the piece of paper. He put the pencil on the table. He picked up the scissors. He picked up the piece of paper. He cut the paper in half. He put one-half of the paper on the table. He put the other half with the phone number in his shirt pocket. He put the scissors on the table.

Reference: www.rong-chang.com

پارچە کاغەزێک

جیمی پارچە کاغەزێکی لێ کەوتە سەر زەوی. ئەو خۆی چەماندەوەو هەڵیگرتەوە. ئەو پارچە کاخەزەکەی یەکجار نوشتاندەوە. لەسەر مێزەکەی دانا. قەڵەم ڕەساسێکی هەڵگرت. ژمارە تەلەفۆنێکی لەسەر پارچە کاغەزەکە نوسی. قەڵەم ڕەساسەکەی لەسەر مێزەکە دانا. ئەو مقەستەکەی هەڵگرت.   پارچە کاخەزەکەی هەڵگرت. پەڕەکەی لە ناوەڕاستەوە لەتکرد. نیوەی پەڕەکەی لەسەر مێزەکە دانا. نیوەکەی تر کە ژمارەی تەلەفۆنەکەی لەسەر بوو لە گیرفانی هاویشت. مقەستەکەی خستەسەر مێزەکە.

---- -

ə piːs əv peɪpə

dʒɪmi drɒpt ə piːs əv peɪpər ɒn ðə flɔː. hi bent əʊvər ənd pɪkt ɪt ʌp. hi fəʊldɪd ðə piːs əv peɪpər ɪn tuː. hi pʊt ɪt ɒn ðə teɪbl̩. hi pɪkt ʌp ə pensl̩. hi rəʊt ə fəʊn nʌmbər ɒn ðə piːs əv peɪpə. hi pʊt ðə pensl̩ ɒn ðə teɪbl̩. hi pɪkt ʌp ðə sɪzəz. hi pɪkt ʌp ðə piːs əv peɪpə. hi kʌt ðə peɪpər ɪn hɑːf. hi pʊt wʌn hɑːf əv ðə peɪpər ɒn ðə teɪbl̩. hi pʊt ði ʌðə hɑːf wɪð ðə fəʊn nʌmbər ɪn ɪz ʃɜːt pɒkɪt. hi pʊt ðə sɪzəz ɒn ðə teɪbl̩.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:46:00 AM

Viewed: 1576
Back to Articles