Water and an Apple - ئاو و سێوێک


 Water and an Apple

Susan likes to eat apples. She likes to eat big red apples. She likes to wear a blue hat. She wears a big blue hat on her head. She wears a hat and eats an apple. She drinks some water from a white cup. Susan drinks water and eats apples. She doesn't cut the apple with a knife. A knife is sharp. She just eats the apple. She holds the apple in her hand. She bites into the apple with her teeth. She licks her lips. She drinks more water. She wipes her mouth with her hand.

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                     ئاو و سێوێک

سۆزان حەزدەکات سێوان بخوات. ئەو حەزدەکات سێوی گەورەی سور بخوات. ئەو حەزدەکات شەپقەیەکی شین لەسەر بکات. ئەو شەپقەیەکی گەورەی شین لەسەر دەکات. ئەو شەپقەی لەسەرەو سێوێک دەخوات. ئەو هەندێک ئاو دەخواتەوە لە فنجانێکی سپی. سۆزان ئاو دەخواتەوەو سێوان دەخوات. ئەو سێوەکە بە چەقۆ لەت ناکات. چەقۆ تیژە. ئەو یەکسەر سێوەکە دەخوات. ئەو سێوەکە بە دەستی دەگرێت. گاز لە سێوەکە دەگرێت بە ددانی. ئەو لێوەکانی دەلێسێتەوە. ئاوی زیاتر دەخواتەوە. ئەو دەمی دەسڕێتەوە بە دەستی.

---- -

wɔːtər ənd ən æpl̩

suːzn̩ laɪks tə iːt æpl̩z. ʃi laɪks tə iːt bɪɡ red æpl̩z. ʃi laɪks tu weər ə bluː hæt. ʃi weəz ə bɪɡ bluː hæt ɒn hə hed. ʃi weəz ə hæt ənd iːts ən æpl̩. ʃi drɪŋks səm wɔːtə frəm ə waɪt kʌp. suːzn̩ drɪŋks wɔːtər ənd iːts æpl̩z. ʃi dʌznt kʌt ði æpl̩ wɪð ə naɪf. ə naɪf s ʃɑːp. ʃi dʒʌst iːts ði æpl̩. ʃi həʊldz ði æpl̩ ɪn hə hænd. ʃi baɪts ɪntə ði æpl̩ wɪð hə tiːθ. ʃi lɪks hə lɪps. ʃi drɪŋks mɔː wɔːtə. ʃi waɪps hə maʊθ wɪð hə hænd.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 9:51:00 AM

Viewed: 1664
Back to Articles