A Shot in the Arm - دەرزی لە قۆڵ دان


 A Shot in the Arm

Lucy went to the doctor. She didn't feel good. The doctor asked, "What's the problem? What's the matter?" She said she didn't feel right. "Do you hurt? Where do you hurt?" the doctor asked. She said that she hurt all over. She hurt everywhere. She hurt all over her body. The doctor said, "You have a big problem. I will fix your problem." The doctor gave Lucy a shot. He gave her a shot in her left arm. "Do you feel better now?" he asked her. "No," she said, "now my left arm hurts a lot."

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                     دەرزی لە قۆڵ دان

لوسی ڕۆیشت بۆلای پزیشک. ئەو باش نەبوو. پزیشکەکە پرسیاری کرد، 'کێشەت چییە؟' ئەو وتی کە هەستی بە باشی نەکردووە. 'ئایا ئازارت  هەیە؟ لەکوێت ئازاری هەیە؟' پزیشکەکە پرسیاری کرد. ئەو گوتی کە هەموو لەشی ئازاری هەیە. ئەو هەموو لەشی دێشا. ئەو هەموو لەشی دێشا. پزیشکەکە وتی، 'تۆ گرفتێکی گەورەت هەیە. من گرفتەکەت چارەسەر دەکەم.' پزیشکەکە دەرزیەکی لە لوسی دا. ئەو دەرزیەکی لە قۆڵی چەپی دا. 'ئایا ئێستا تۆ باشتری؟' پرسیاری لێکرد. 'نەخێر'، ئەو وتی، 'ئێستا قۆڵی چەپم زۆر دێشێت.'

----- -

ə ʃɒt ɪn ði ɑːm

luːsi went tu ðə dɒktə. ʃi dɪdnt fiːl ɡʊd. ðə dɒktər ɑːskt, wɒts ðə prɒbləm? wɒts ðə mætə? ʃi sed ʃi dɪdnt fiːl raɪt. də ju hɜːt? weə də ju hɜːt? ðə dɒktər ɑːskt. ʃi sed ðət ʃi hɜːt ɔːl əʊvə. ʃi hɜːt evrɪweə. ʃi hɜːt ɔːl əʊvə hə bɒdi. ðə dɒktə sed, ju həv ə bɪɡ prɒbləm. aɪ wl fɪks jə prɒbləm. ðə dɒktə ɡeɪv luːsi ə ʃɒt. hi ɡeɪv hər ə ʃɒt ɪn hə left ɑːm. də ju fiːl betə naʊ? hi ɑːskt hə. nəʊ, ʃi sed, naʊ maɪ left ɑːm hɜːts ə lɒt.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 10:07:00 AM

Viewed: 1609
Back to Articles