In Love - لە خۆشەویستیدا


 In Love

Donna loved her husband. Her husband loved Donna. They were in love with each other. She wanted to give him a birthday present. He was going to be 40 years old next week. She wondered what to give him. Should she give him a watch? Should she give him a sweater? Should she give him a new guitar? What should she give him? She asked him what he wanted for his birthday. He said he didn't want anything for his birthday. "Oh, you must want something!" she said. "You're right," he said. "I want your love forever."

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                       لە خۆشەویستیدا

دۆنا هاوسەرەکەی خۆشدەویست. هاوسەرەکەشی دۆنای خۆشدەویست. ئەوان یەکتریان خۆشدەویست. ئەو-دۆنا ویستی دیاریەکی ڕۆژی لەدایک بوونی بداتێ. ئەو-هاوسەرەکە-هەفتەی داهاتوو دەبوو بە چل ساڵ. بیریکردەوە کە چی بداتێ. ئایا دەبێت دەمژمێرێکی بداتێ؟ ئایا فانیلەیەکی بداتێ؟ ئایا گیتارێکی نوێ ی بداتێ؟ چی بداتێ؟ پرسیاری لێکرد کە چیت دەوێت بۆ ڕۆژی لەدایک بوونت. ئەو وتی کە هیچی ناوێت بۆ ڕۆژی لەدایک بوونی. ''ئۆو، دەبێت شتێکت بوێت!'' دۆنا وایگوت. ''ڕاست دەکەی،'' ئەو وتی. ''من خۆشەویستی تۆم دەوێت بۆ هەتاهەتایە.''

--------

ɪn lʌv

dɑːnə lʌvd hə hʌzbənd. hə hʌzbənd lʌvd dɑːnə. ðeɪ wər ɪn lʌv wɪð iːtʃ ʌðə. ʃi wɒntɪd tu ɡɪv ɪm ə bɜːθdeɪ prɪzent. hi wəz ɡəʊɪŋ tu bi fɔːti jɜːz əʊld nekst wiːk. ʃi wʌndəd wɒt tu ɡɪv ɪm. ʃəd ʃi ɡɪv ɪm ə wɒtʃ? ʃəd ʃi ɡɪv ɪm ə swetə? ʃəd ʃi ɡɪv ɪm ə njuː ɡɪtɑː? wɒt ʃəd ʃi ɡɪv ɪm? ʃi ɑːskt ɪm wɒt hi wɒntɪd fər ɪz bɜːθdeɪ. hi sed hi dɪdnt wɒnt eniθɪŋ fər ɪz bɜːθdeɪ. əʊ, ju məst wɒnt sʌmθɪŋ! ʃi sed. jə raɪt, hi sed. aɪ wɒnt jə lʌv fərevə.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 10:14:00 AM

Viewed: 2155
Back to Articles