Eggs and Apples - هێلکەو سێوەکان


 Eggs and Apples

Emma went to the market. She needed to buy food. She needed brown eggs. She opened a carton of brown eggs. She looked at the eggs. None of them were cracked. None of them were broken. All the eggs were okay. She closed the carton. She put the carton of eggs in her shopping cart. She needed red apples. She looked at a bag of red apples. She looked for dark spots on the apples. She looked for worm holes in the apples. She didn't see any dark spots or worm holes. She put the bag of apples in her shopping cart.

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                     هێلکەو سێوەکان

ئێما ڕۆیشت بۆ بازاڕ. ویستی خۆراک بکڕێت. ئەو هێلکەی قاوەیی دەویستن. ئەو کارتۆنێک هێلکەی قاوەیی هەڵپچڕی. تەماشای هێلکەکانی کرد. هیچیان درزیان نەدابوو. هیچیان نەشکابوون. هەموو هێلکەکان ساغ بوون. کارتۆنەکەی داخستەوە. ئەو کارتۆنی هێلکەکانی لە عارەبانەی شت کڕینەکەی هاویشت. ئەو سێوی سوری دەویستن. تەماشای زەرفێک لە سێوی سوری کرد. بەدوای خاڵی ڕەشدا گەڕا لەسەر سێوەکان. ئەو بەدوای کونی کرمەکان دا گەڕا لە سێوەکاندا. ئەو هیچ خاڵێکی ڕەش یان کونی کرمی نەبینی. ئەو زەرفە سێوەکەی خستە ناو عارەبانەی شت کڕینەکەی.

---- -

eɡz ənd æpl̩z

emə went tu ðə mɑːkɪt. ʃi niːdɪd tu baɪ fuːd. ʃi niːdɪd braʊn eɡz. ʃi əʊpənd ə kɑːtn̩ əv braʊn eɡz. ʃi lʊkt ət ði eɡz. nʌn əv ðəm wə krækt. nʌn əv ðəm wə brəʊkən. ɔːl ði eɡz wər əʊkeɪ. ʃi kləʊzd ðə kɑːtn̩. ʃi pʊt ðə kɑːtn̩ əv eɡz ɪn hə ʃɒpɪŋ kɑːt. ʃi niːdɪd red æpl̩z. ʃi lʊkt ət ə bæɡ əv red æpl̩z. ʃi lʊkt fə dɑːk spɒts ɒn ði æpl̩z. ʃi lʊkt fə wɜːm həʊlz ɪn ði æpl̩z. ʃi dɪdnt siː eni dɑːk spɒts ɔː wɜːm həʊlz. ʃi pʊt ðə bæɡ əv æpl̩z ɪn hə ʃɒpɪŋ kɑːt.

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 10:24:00 AM

Viewed: 2041
Back to Articles