Work, Work - کار، کار


 Work, Work

It was time for bed. Edward was very tired. He turned off the TV. He turned off his computer. He turned off the dining room light. He went into the bathroom. He brushed his teeth. He went into the bedroom. He put on his pajamas. He got into bed. He put his head on the pillow. He pulled the blanket up to his shoulders. He thought about all the work he had done that day. He thought about all the work he had to do the next day. He closed his eyes. He thought about his vacation in three months. That would be so nice.

Reference: www.rong-chang.com

                                                                                               کار، کار

کاتی نوستن بوو. ئێدوارد زۆر ماندوو بوو. ئەو تەلەفزوێنەکەی کوژاندەوە. کۆمپیتەرەکەی کوژاندەوە. ڕووناکی ژووری نانخواردنی کوژاندەوە. ڕۆیشت بۆ حەمام. ددانەکانی ششتن. ڕۆیشت بۆ ژووری نوستن. پیجامەکانی لەبەر کرد. ڕۆیشتە ناو جێگایەکەی. سەری خستە سەر سەنیرەکەی/بالیفەکەی. بەتانیەکەی تا شانەکانی ڕاکێشا سەرەوە. ئەو بیری لە هەموو ئەو کارە دەکردەوە کە ئەو ڕۆژە ئەنجامی دابوو. ئەو بیری لە هەموو ئەو کارە دەکردەوە کە دەبوو ڕۆژی دواتر بیکات. ئەو چاوەکان داخست. بیری لە پشوەکەی کردەوە کە سێ مانگی تر دێت. ئەوە خۆش دەبیت. 

 

 

| wɜːk | wɜːk /

| ɪt wəz taɪm fə bed | edwəd wəz veri taɪəd | hi tɜːnd ɒf ðə tiːviː | hi tɜːnd ɒf ɪz kəmpjuːtə | hi tɜːnd ɒf ðə daɪnɪŋ ruːm laɪt | hi went ɪntə ðə bɑːθruːm | hi brʌʃt ɪz tiːθ | hi went ɪntə ðə bedruːm | hi pʊt ɒn ɪz pədʒɑːməz | hi ɡɒt ɪntə bed | hi pʊt ɪz hed ɒn ðə pɪləʊ | hi pʊld ðə blæŋkɪt ʌp tə ɪz ʃəʊldəz | hi θɔːt əbaʊt ɔːl ðə wɜːk hi həd dʌn ðət deɪ | hi θɔːt əbaʊt ɔːl ðə wɜːk hi həd tə də ðə nekst deɪ | hi kləʊzd ɪz aɪz | hi θɔːt əbaʊt ɪz vəkeɪʃn̩ ɪn θriː mʌnθs | ðət wʊd bi səʊ naɪs | |

-

Translated by: Twana


Date issued: 7/8/2012 10:31:00 AM

Viewed: 2309
Back to Articles